Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.medicalbeautyforcosmetics.eu, ktorého prevádzkovateľom je KUHR s.r.o., so sídlom Súkenícka 985/30, 900 01 Modra, Slovenská republika, IČO: 50 263 251, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 110711/B, e-mail: info@medicalbeautyforcosmetics.eu , kontaktná osoba: Ing. Juraj Baráth, tel. č.: 00421 911 788 003.

Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode. V prípade, že je zmluvnou stranou na strane kupujúceho podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.

VYMEDZENIE POJMOV


Spotrebiteľská zmluva 
je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Dodávateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci – spotrebiteľ je môže byť výlučne fyzická osoba, ktorá pri uzatvorení zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci – podnikateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

Doručovateľ je spoločnosť obchodná spoločnosť zabezpečujúca prepravu objednaného tovaru podľa aktuálnych vybraných obchodných partnerov predávajúceho.

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci má možnosť zvoliť si z ponuky produktov uverejnenej na internetovej stránke predávajúceho, tento výber potvrdiť kliknutím na príslušné tlačidlo „do košíka“, vyplniť objednávkový formulár (meno a priezvisko, email, v prípade kúpy tovaru doručovaciu adresu), zvolí si počet produktov (prípadne spresní parametre produktu) a vyberie spôsob platby (dobierka, platba kartou – bankový prevod, priama platba, platobná brána). Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu sú potvrdením záväzné. Pri odoslaní objednávky kupujúci potvrdzuje aktívnym potvrdením, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a ďalšími podmienkami uverejnenými na internetovej stránke predávajúceho (GDPR, reklamačný poriadok a pod.).

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na  internetovej a zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci  bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä formou e-mailových správ. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpu cenu tovaru uvedenú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru („kúpna cena“) niektorou z možností uvedenej a zvolenej pri realizovaní transakcie.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za zakúpený tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru (daňový doklad), príp. záručný list (ak ho výrobca poskytuje), informačný dokument a pod.

CENY

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá je príslušnými právnymi predpismi určená vo výške 20 % a prípadných všetkých ostatných daní a poplatkov.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť v neprospech kupujúceho.

Prípadná zmena kúpnej ceny je možná výlučne za základe predchádzajúcej písomnej dohody zmluvných strán.

Kupujúci disponujúci príslušným zľavovým kupónom vygenerovaným a vydaným predávajúcim je oprávnený ho aplikovať, aby tak percentuálne alebo v konkrétnej hodnote znížil svoju kúpnu cenu pred objednaním. Zľavy a iné spôsoby zníženia kúpnej ceny za objednaný tovar je kupujúci uviesť pred odoslaním záväznej objednávky.

AKCIE, SÚŤAŽE A ZĽAVY

Dodávateľ si vyhradzuje právo, nastaviť akcie a zľavy podľa svojho uváženia.

Nie všetky zľavové kupóny a zľavy je možné kombinovať. Maximálny počet zliav a akcií uplatnených pri jednej objedávnke je dva.


DODACIE PODMIENKY

Tovar dostupný zo skladových zásob predávajúceho je expedovaný vždy do najneskôr do 48 hodín. Tovar, ktorý na sklade nie je, je vždy označený ako „nie je skladom“, pričom jeho dostupnosť je možné overiť dotazom prostredníctvom e-mailovej správy u predávajúceho. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote podľa predchádzajúcej vety, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.


PLATOBNÉ PODMIENKY

Kúpnu cenu kupujúci zaplatí predávajúcemu niektorým z uvedených spôsobov (ceny sú uvedené s DPH);

  • dobierka
  • bezhotovostným prevodom na bankový účet
  • priamou platbou prostredníctvom platobnej brány
  • iným spôsobom podľa dostupných možností v pokladni internetového obchodu

Kupujúci môže využiť tiež zľavový kupón, ak ním disponuje, pri jeho uplatnení poskytne predávajúci kupujúcemu príslušnú zľavu.


ZÁRUKA, ZÁRUČNÝ LIST

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Odlišne od prvej vety sa môže záruka skrátiť do uvedenej doby exspirácie zakúpeného tovaru, nakoľko sa jedná o tovar, ktorého vlastnosti podliehajú vplyvu chemických reakcií (najmä kozmetický produkt) a fyzikálnym vplyvom okolia (najmä slnečné žiarenie/teplo/chlad). Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Ak to povaha zakúpeného tovaru vyžaduje, záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie alebo spotrebovanie. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj:

  1. nepredložením kompletného tovaru vrátane príslušenstva,
  2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  3. uplynutím záručnej doby tovaru,
  4. neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar (vrátane podmienok jeho uchovania).
  5. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.

ZHODA S KÚPNOU ZMLUVOU

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

Zobrazenie tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci (spoločnosť) je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného zobrazovacieho zariadenia a nemusí zodpovedať realite.

NEVYZDVIHNUTIE OBJEDNANEJ ZÁSIELKY

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky, v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v týchto Obchodným podmienkach, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. Predávajúci nie je povinný si uplatniť právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo v celosti.

PREVZATIE TOVARU

Kupujúci je oprávnený prekontrolovať neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení so zástupcom doručovateľa (kuriérom, poštovým doručovateľom). Na základe takto vyhotoveného zápisu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou a následne si uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. Ak kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, nároky na reklamovaných vád mu budú priznané len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z uvedených dôvodov, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Spotrebiteľ má v zmysle ustanovení zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“), najmä podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez udania dôvodu. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Podľa ust. § 7 ods. 6 písm. d) a e) Zákona, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; a/alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, dostupnom na stránkach internetového obchodu. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Prevádzkovateľ internetového obchodu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. § 9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z. z. ako aj nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Spotrebiteľ má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

ORGÁN DOZORU

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko:

Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava

tel.: 02/58 27 21 72

e-mail: bb@soi.sk

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v aktuálnom znení uverejnenom na internetových stránkach  www.medicalbeautyforcosmetics.eu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym vyjadrením súhlasu pri potvrdení objednávky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie  obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.07.2020.